تعرفه هزینه ارسال محصولات به شرح زیر میباشد

در صورت خرید بیش از شش میلیون ریال محصول  (برای یک آدرس )فقط هزینه ارسال یک محصول دریافت میگردد


پست پیشتاز مبلغ 120000 ریال معادل دوازده  هزارتومان برای سرتاسر ایران  میباشد.

پیک باد پا - منظور از پیک باد پا برای تهران پیک بود که کلیه کالای ها توسط پیک مخصوص  ارسال میشود که هزینه آن در مقصد توسط خریدار پرداخت میگردد.

و منظور از پیک بادپا برای شهرستانها حتی شهرستانهای اطراف تهران تیپاکس بوده که هزینه آن بصورت پسکرایه در مقصد از خریدار دریافت میشود.

پس در صورت انتخاب ارسال با پیک باد پا در هر دو حالت هزینه ارسال در مقصد توسط خریدار پرداخت میشود.